ICT DATA Center Đà Nẵng

Địa điểm: TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp:

Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans

Hệ thống thang máng cáp Cablofil.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm dữ liệu Viễn thông.

Posted in Ngân hàng - Trung tâm dữ liệu.

Trả lời